Alpha-Akadémia

Hľadáme práve VÁS!

Končíte štúdium a plánujete sa zamestnať? Chcete pracovať na modernom, vysoko špecializovanom pracovisku? Ste zamestnaná/ý, ale záleží Vám na profesionálnom raste a chcete si rozšíriť svoj obzor?

Máte radi výzvy a nebojíte sa nových vecí?

Potom ste u nás na tom správnom mieste!

Alpha-Academy

Orientujeme sa na Vašu budúcnosť. Krok za krokom Vás systematicky a intenzívne pripravujeme na začlenenie sa do pracovného trhu v zahraničí. V našej činnosti kladieme dôraz na individuálny prístup ku každému klientovi, profesionalitu, flexibilitu a efektívnosť.

Preto vznikla Alpha-Akadémia, ktorej úlohou je pomôcť klientom zrealizovať svoje osobné vízie o budúcnosti a prekonať životné výzvy, ktoré so sebou prinášajú.

Čo znamená Alpha-Akadémia?

Myšlienka Alpha-Akadémie sa zrodila s cieľom zvýšiť šance študentov a kvalifikovaných odborníkov uspieť na medzinárodnom pracovnom trhu.
Cieľom Akadémie je:

 1. zlepšiť jazykové schopnosti študentov 2.ročníka a pripraviť ich na prax v zahraničí
 2. podporovať už zamestnaných kvalifikovaných odborníkov pri získavaní potrebnej jazykovej kompetencie a uľahčiť im tak možnosť nájsť si vhodnú pracovnú pozíciu v zahraničí

Naši partneri 
 

Čo ponúka Alpha-Akadémia študentom?

 • Jazykové vzdelávanie formou individuálnych prípravných a sprievodných jazykových kurzov s maximálnym ohľadom na schopnosti a potreby študenta s cieľom pomôcť získať medzinárodne uznávaný certifikát Goethe-Zertifikat B2 na niektorom z akreditovaných skúšobných stredísk (zloženie jazykového certifikátu je nevyhnutnou podmienkou pre prácu v zahraničí)
 • Prax v Rakúsku alebo Švajčiarsku od 2.ročníka štúdia, vrátane zabezpečenia ubytovania, cesty a vreckového
 • Nepretržitá podpora počas celej doby praxe v zahraničí
 • - Prioritným cieľom Alpha-Akadémie je sprostredkovanie zamestnania v Rakúsku alebo Švajčiarsku absolventom 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia (držitelia akademického titulu Bc. a Mgr.), ktorí úspešne zložili jazykový certifikát Goethe-Zertifikat B2, vrátane vybavenia pracovného povolenia, registrácie a certifikácie v cieľovej krajine (nezahŕňa poplatky za overené preklady prípadne ďalšie možné náklady spojené s registráciou a certifikáciou)

Ako to funguje?

 • Jazykové vzdelávanie

Študenti budú na základe vstupného jazykového testu (s cieľom zistiť úroveň ovládania nemčiny) zaradení do špeciálneho Online jazykového programu popri škole. Program je rozdelený na moduly A2, B1, B2, ktoré sa ďalej členia na jednotlivé kapitoly. Každý študent je osobitne vedený a tempo výučby je nastavené priamo na jeho schopnosti a jazykové kompetencie. Učiteľ, ktorý koordinuje celý priebeh výučby, po každej kapitole preverí zvládnutie učiva výstupným testom, 1-3x týždenne poskytne Skype-hodinu (podľa nutnosti alebo motivácie študenta), počas ktorej zhrnie prebraté učivo a vysvetlí prípadné nejasnosti. Učiteľ flexibilne reaguje na individuálne potreby študenta a motivujúco ho vedie k zvládnutiu učiva . Týmto spôsobom sa študentom v pomerne krátkom čase podarí vďaka cielenému a interaktívnemu Online štúdiu pripraviť na úspešné zloženie medzinárodne uznávaného jazykového certifikátu Goethe-Zertifikat B2.

 • Individuálna príprava

Počas jazykového kurzu budú študenti pripravovaní aj na životné podmienky v zahraničí, v Rakúsku prípadne Švajčiarsku. Do jednotlivých modulov budú zaradené otázky ku krajine, kultúre, zvyklostiam, právam a povinnostiam, zákonom danej krajiny, takže už na svoj prvý pobyt v zahraničí budú študenti dostatočne pripravení.

 • Odborná prax (platí len pre študentov)

Študenti majú možnosť absolvovať povinnú 4-týždňovú prax v zahraničí, v Rakúsku prípadne Švajčiarsku. Odborná prax bude organizovaná a financovaná Akadémiou a jej partermi, zahŕňa zabezpečenie pozície v zahraničnom rehabilitačnom centre, ubytovanie, cestu, vreckové. Na konci praxe vystaví klinika záverečné hodnotenie študenta a rovnako študent zhodnotí prax a kliniku, na ktorej ju absolvoval.

 • Sprostredkovanie zamestnania

Prioritným cieľom Alpha-Akadémie je sprostredkovanie zamestnania po ukončení štúdia na renomovaných klinikách a rehabilitačných centrách v zahraničí, prípadne na Slovensku a v Čechách.

Kritériá prijatia do Akadémie:

Hlavným kritériom prijatia do Alpha-Akadémie je silná osobná motivácia a odhodlanie študenta pracovať na sebe:

 1. zo strany školy budú v 2.ročníku vybratí najlepší študenti z daných študijných odborov, ktorí preukážu potrebné jazykové kompetencie (v rámci svojich možností)
 2. zo strany Alpha-Akadémie budú títo študenti profilovaní nielen na základe ich jazykových a osobnostných predpokladov, ale aj motivácie zvyšovať svoju kvalifikáciu s cieľom uchádzať sa o pracovnú pozíciu v zahraničí.

Študent, ktorý ešte v 2.ročníku nespĺňa hore uvedené požiadavky, môže sa o prijatie do Alpha-Akadémie uchádzať aj v 3.ročníku.

Pre študentov denného magisterského štúdia je vytvorený špeciálny študijný program popri škole, s ohľadom na individuálne potreby a časové možnosti študenta.

Pre absolventov školy, ktorí pokračujú v magisterskom štúdiu popri zamestnaní je pripravený špeciálny jazykový program, ktorý zohľadňuje potreby klienta a jeho časové možnosti.

Ako funguje financovanie?

Ponúkame rôzne modely financovania štúdia na Alpha-Akadémii, ktoré priamo závisia od motivácie študenta zamestnať sa v zahraničí.

Modely siahajú od samoplatcu jazykového kurzu cez čiastočné bezúročné spolufinancovanie
Alpha-Akadémiou ( Alpha-Recruitment s.r.o.) formou krátkodobej pôžičky až po kompletné prevzatie nákladov zo strany zainteresovanej zahraničnej spoločnosti z Rakúska alebo Švajčiarska.

Na základe vstupného rozhovoru s klientom vypracujeme spoločný postup a navrhneme existujúce možnosti, ktoré zohľadňujú jeho osobitné požiadavky a potreby. Našim záujmom je pri vzájomnej spolupráci s klientom vybudovať dlhodobé vzťahy založené na vzájomnej dôvere, otvorenej komunikácii, spoľahlivosti a diskrétnosti.

Pre ďalšie detailné informácie k prijatiu a priebehu jazykového programu Alpha-Akadémie nás neváhajte kontaktovať, zodpovedáme radi všetky Vaše otázky.


 

Čo ponúka Alpha-Akadémia pre kvalifikovaných odborníkov?

Jazykové vzdelávanie formou prípravných a sprievodných jazykových kurzov s cieľom pomôcť získať medzinárodne uznávaný certifikát Goethe-Zertifikat B2 na niektorom z akreditovaných skúšobných stredísk (zloženie jazykového certifikátu je nevyhnutnou podmienkou pre prácu v zahraničí).

Prioritným cieľom je sprostredkovanie práce v Rakúsku alebo Švajčiarsku, hneď po úspešnom zložení Goethe-Zertifikat B2. Alpha-Akadémia pomôže klientovi aj pri vybavovaní potrebných podkladov prípadne v mene klienta a s jeho písomným súhlasom splní všetky byrokratické povinnosti spojené s nástupom na pracovné miesto v zahraničí, ako je napr. vybavenie pracovného povolenia, registrácia a certifikácia v danej cieľovej krajine atď. (nezahŕňa poplatky za overené preklady prípadne ďalšie možné náklady spojené s registráciou a certifikáciou).

Ako to funguje?

 • Jazykové vzdelávanie

Po absolvovaní vstupného testu (s cieľom zistiť úroveň ovládania jazyka) bude klient zaradený do Online jazykového programu, ktorý ho bude individuálne podporovať vo výučbe nemeckého jazyka. Program je rozdelený na moduly A2, B1, B2, ktoré sa ďalej členia na jednotlivé kapitoly. Každý klient je individuálne vedený vlastným učiteľom a tempo výučby je nastavené na jeho jazykové kompetencie a časové možnosti popri zamestnaní. Učiteľ, ktorý koordinuje celý priebeh výučby, po každej kapitole preverí zvládnutie učiva výstupným testom, 1-3x týždenne poskytne Skype hodinu (podľa nutnosti alebo motivácie klienta), počas ktorej zhrnie prebraté učivo a vysvetlí prípadné nejasnosti. Učiteľ flexibilne reaguje na individuálne potreby klienta a motivujúco ho vedie k zvládnutiu učiva. Týmto spôsobom sa klientovi v pomerne krátkom čase podarí vďaka cielenému a interaktívnemu Online štúdiu pripraviť na úspešné zloženie medzinárodne uznávaného jazykového certifikátu Goethe-Zertifikat B2.

 • Individuálna príprava

Počas jazykového kurzu budú klienti pripravovaní aj na životné podmienky v zahraničí, v Rakúsku prípadne Švajčiarsku. Do jednotlivých modulov budú zaradené otázky ku krajine, kultúre, zvyklostiam, právam a povinnostiam, zákonom danej krajiny, takže na svoj pobyt v zahraničí budú klienti dostatočne pripravení.

 • Sprostredkovanie zamestnania

Prioritným cieľom Alpha-Akadémie je sprostredkovanie zamestnania na renomovaných klinikách a rehabilitačných centrách v Rakúsku alebo Švajčiarsku, preto uprednostňujeme klientov, ktorí sú rozhodnutí uchádzať sa o pracovnú pozíciu v zahraničí.

Prijatie do Alpha-Akadémie a financovanie?

Na kvalifikovaných odborníkov, ktorí sú už zamestnaní a plánujú pokračovať vo vykonávaní svojej profesie v zahraničí nie sú kladené žiadne prijímacie požiadavky.
Modely financovania siahajú od samoplatcu jazykového kurzu cez čiastočné bezúročné spolufinancovanie Alpha-Akadémiou (Alpha-Recruitment s.r.o.) formou krátkodobej pôžičky až po kompletné prevzatie nákladov zo strany zainteresovanej zahraničnej spoločnosti z Rakúska alebo Švajčiarska.

Na základe vstupného rozhovoru s klientom vypracujeme spoločný postup a navrhneme existujúce možnosti, ktoré zohľadňujú osobitné požiadavky a potreby klienta. Našim záujmom je pri vzájomnej spolupráci s klientom vybudovať dlhodobé vzťahy založené na vzájomnej dôvere, otvorenej komunikácii, spoľahlivosti a diskrétnosti.

Pre ďalšie detailné informácie k prijatiu a priebehu jazykového programu Alpha-Akadémie nás neváhajte kontaktovať, zodpovedáme radi všetky Vaše otázky.