Smernica o ochrane osobných údajov

Smernica o ochrane osobných údajov / Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Ochrana Vašich osobných údajov je má pre nás osobitnú dôležitosť. Spracúvame preto Vaše údaje výlučne na základe zákonných ustanovení (GDPR, telekomunikačný zákon 2003) a využívame na ochranu organizačné a technické prostriedky. V ďalšom texte by sme Vás radi informovali o najdôležitejších aspektoch spracovania údajov, keď nám dávate k dispozícii údaje vzťahujúce sa k Vašej osobe.

Oblasť platnosti

Táto smernica o ochrane osobných údajov platí pre Alpha-Recruitment s.r.o., Ducové 180, SK-92221 Moravany n/V., ďalej nazývanej krátko “Alpha“ .

Účel spracovania údajov

Alpha spracúva osobné údaje uchádzačov, spolupracovníkov, partnerov, zákazníkov a dodávateľom s cieľom uskutočňovania obchodnej činnosti a splnenia zákonných a zmluvných požiadaviek, ktoré sú s tým spojené. Obchodná činnosť firmy sa vzťahuje na sprostredkovanie pracovných síl.

Uchádzači/-čky

Osobné údaje a dokumenty (podklady uchádzačov, atď.), ktoré sú odovzdané v priebehu výberového konania, sú spoločnosťou Alpha elektronicky spracované výlučne za účelom uzatvorenia pracovného pomeru a odovzdané potenciálnym zákazníkom, zamestnancom, ako aj zainteresovaným firmám za účelom výberu vhodných uchádzačov/uchádzačiek o pracovný pomer.

V prípade odmietnutia kandidatúry zostanú podklady uchádzača v evidencii len vtedy, keď s tým budete súhlasiť.

Aktuálne žiadosti o miesto sa budú na základe oprávneného záujmu naďalej sprostredkúvať zákazníkom za účelom výberu vhodného uchádzača/uchádzačky o pracovný pomer. Ak s tým ako uchádzač/-čka nesúhlasíte, obráťte sa kedykoľvek s Vašim odvolaním na datenschutz@alpha-recruitment.at.

Spracovanie údajov zákazníkov a dodávateľov

Alpha ukladá a spracúva osobné údaje, poskytnuté záujemcami a zákazníkmi, na vytvorenie ponúk a zrealizovanie objednávok, ako aj splnenie zmluvných a právnych záväzkov, ktoré sú s tým spojené. Na splnenie právnych záväzkov sa okrem toho údaje preposielajú na úrady a verejné miesta.

Webstránka, Cookies & Plugins

IP-adresa

Pri návšteve našej webstránky sa informácie ukladajú automaticky na webový server. K nim patrí použitý prehliadač, použitý operačný systém, ktorá stránka Vás priviedla na našu webovú scénu, IP-adresa, čas prístupu a iné informácie. Tieto údaje sú z pohľadu spoločnosti Alpha pseudonymizované a nemôžu byť bez ďalších dátových zdrojov priradené k žiadnym jednoznačným osobám.

Alpha tieto údaje nevyhodnocuje, kým sa neuskutočňuje žiadne protiprávne používanie webstránky.

Google-Analytics

Táto webstránka používa Google Analytics, službu webovej analýzy spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzw. „Cookies“, textové dáta, ktoré sa ukladajú na Vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu použitia webstránky Vaším prostredníctvom. Informácie získané cez cookies o použití tejto webstránky (vrátane Vašej IP-adresy) sa prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam ukladajú.

Google použije tieto informácie, aby vyhodnotil Vaše používanie webstránky, aby zhrnul správy o aktivitách na webstránke pre prevádzkovateľa webstránky a aby poskytol ďalšie služby, ktoré sú späté s využitím webstránky a internetu. Tiež bude Google prípadne zdieľať tieto informácie tretím osobám, keď ide o zákonný predpis alebo keď tretie osoby spracúvajú tieto dáta ako zákazku od Google. Google v žiadnom prípade nebude spájať Vašu IP-adresu s ďalšími údajmi spoločnosti Google.

Môžete zabrániť inštalácii cookies prostredníctvom vhodného nastavenia Vášho softvéru prehliadača; upozorňujeme Vás však na to, že v tomto prípade nebudete môcť prípadne využívať všetky funkcie tejto webstránky v plnom rozsahu. Používaním tejto webstránky vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním údajov, ktoré boli o Vás získané prostredníctvom Google vyššie popísaným spôsobom a za vyššie uvedeným účelom.

III. Google Maps

Táto stránka využíva prostredníctvom API mapovú službu Google Maps. Poskytovateľ je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Pre využívanie funkcií Google Maps je nevyhnutné, aby sa uložila Vaša IP-adresa. Tieto informácie sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Poskytovateľ tejto stránky nemá žiaden vplyv na tento prenos údajov.

Používanie Google Maps sa uskutočňuje s cieľom príťažlivého zobrazenia našich online ponúk a jednoduchého vyhľadávania miest, ktoré sú udávané na našej webstránke. Toto predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6, ods. 1, písm. f GDPR.

Viac informácií k zaobchádzaniu s užívateľskými informáciami nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Princípy spracovania osobných údajov

Spracovanie osobných údajov sa opiera o prísne princípy, ktoré vnímajú ochranu a bezpečnosť dát ako aj práva dotknutých osôb ako najvyššie dobro.

Zákonnosť & transparentnosť

Spracovanie údajov sa vykonáva zákonným spôsobom, v dobrej viere. Dotknutá osoba bude oboznámená pri zisťovaní údajov s plánovaným spracovaním a zaobchádzaním s údajmi. Týmto sú dotknuté osoby informované prinajmenšom o nasledovných bodoch:

  • zodpovedná osoba za spracovanie údajov
  • účel spracovania údajov
  • právna podstata spracovania

Vymedzenie účelu

Údaje sa získavajú a spracúvajú na stanovené, jednoznačné a legitímne účely. Spracovanie údajov sa neuskutočňuje spôsobom, ktorý nebol na tieto účely dohodnutý.

Minimalizácia údajov

Získavať a spracúvať sa budú len tie údaje, ktoré sú pre uvedené účely nutne dôležité. Keď je to možné na dosiahnutie cieľa a náklady sú primerané, spracúvajú sa len anonymizované údaje.

Obmedzenie ukladania a vymazanie

Osobné údaje sa zmažú, ako náhle zanikne účel, pre ktorý boli pôvodne získané a ak nebránia vymazaniu zákonné lehoty na uchovanie údajov.

Ak v jednotlivom prípade vzniknú oprávnené záujmy na týchto údajoch, budú tieto aj naďalej uchovávané, kým sa oprávnený záujem právne neobjasní.

Bezpečnosť dát

Pre osobné údaje platí dátové tajomstvo. S údajmi treba zaobchádzať dôverne a chránia sa primeranými organizačnými a technickými prostriedkami proti neoprávnenému prístupu, nezákonnej manipulácii alebo ďalšiemu šíreniu, ako aj pred stratou a zničením.

Vecná správnosť

Osobné údaje treba uchovávať v správnosti, úplnosti a aktuálnosti. Používajú sa primerané prostriedky, aby boli opravené zastarané, nesprávne alebo nekompletné dáta.

Povinnosť dátového tajomstva

Všetci spolupracovníci /-čky spoločnosti ALPHA sú zmluvne zaviazaní k mlčanlivosti a pravidelne upozorňovaní a školení na bezpečné zaobchádzanie s osobnými a inými chúlostivými údajmi.

Bezpečnosť dát

Ochrana dôvernosti, použiteľnosti a integrity údajov je dôležitou úlohou spoločnosti Alpha. To platí v rovnakej miere pre prevádzkové tajomstvá, údaje o zákazníkoch, osobné údaje a ďalšie chúlostivé informácie.

Za týmto účelom sa zavádzajú a priebežne zdokonaľujú technické a organizačné bezpečnostné opatrenia podľa aktuálneho stavu techniky a medzinárodne uznávaných Best-Practices, ako aj bezpečnostné štandardy.

Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov

Alpha nemá povinnosť menovať osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov, nakoľko sa na ňu nevzťahuje článok 37, odsek 1 predpisu EU-GDPR.

V súlade s dôležitosťou ochrany údajov sa Alpha rozhodla, že zadefinuje centrálne kontaktné miesto. Toto je dotknutým osobám ako aj úradu pre ochranu údajov k dispozícii ako styčné miesto a stará sa o témy ochrany údajov vo firme, môžete ho kontaktovať na datenschutz@alpha-recruitment.at alebo poštou na Alpha-Recruitment s.r.o.; odd. ochrany dát, Ducové 180, SK-92221 Moravany n/V.

Práva dotknutých osôb

Každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú spoločnosťou Alpha, má kedykoľvek možnosť odvolať sa na vlastné práva dotknutej osoby a tieto si uplatniť u centrálneho kontaktného partnera spoločnosti Alpha.

Pre realizáciu Vašich práv dotknutých osôb sa môžete kedykoľvek obrátiť písomne prostredníctvom e-mailu na datenschutz@alpha-recruitment.at.

Informácie

Dotknuté osoby môžu kedykoľvek požadovať informáciu o tom, ktoré osobné údaje o nich boli spracované a akým účelom slúži toto spracovanie.

Oprava

Dotknuté osoby majú právo požadovať neodkladné opravenie nesprávnych osobných údajov, ktoré sa na ne vzťahujú.

Obmedzenie

Dotknuté osoby majú právo na obmedzenie spracovania, keď je sporná správnosť údajov, ktoré sa ich týkajú, keď je spracovanie nezákonné, keď údaje nie sú dlhšie potrebné pre spracovanie alebo keď dotknuté osoby namietli proti spracovaniu.

Odvolanie

Dotknuté osoby majú právo kedykoľvek podať odpor proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ich týkajú.

Prevoditeľnosť

Dotknuté osoby majú právo dostať osobné údaje, ktoré sa ich týkajú a ktoré dali spoločnosti Alpha k dispozícii, v štrukturovanom, bežnom a strojovo snímateľnom formáte. Majú okrem toho právo žiadať prenos týchto údajov ďalšej zodpovednej osobe, pokiaľ je to technicky možné.

Prevoditeľnosť platí len pre osobné údaje, ktoré sa spracúvajú pomocou automatizovaného procesu.

Zmazanie – právo byť zabudnutý

Dotknutá osoba má právo žiadať neodkladné vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, keď chýba alebo odpadne zákonný dôvod pre spracovanie údajov, keď je proti spracovaniu údajov podané odvolanie, keď je spracovanie údajov nezákonné a keď zmazanie neznemožnia žiadne zákonné lehoty pre uchovanie údajov.

Bezpečnosť dát má vysokú dôležitosť aj vo vzťahu s právami dotknutých osôb, preto je uplatnenie práva dotknutých osôb možné len po nepochybnej identifikácii dotknutej osoby.

Okrem toho máte kedykoľvek právo na sťažnosť na úrade pre ochranu údajov.

Prenos údajov

Prenos osobných údajov prijímateľom mimo podnikateľskú skupinu ako aj prijímateľom v tretích krajinách EÚ sa uskutočňuje len v súlade s platnými zákonmi a na zákonnej báze ako aj v súlade s najvyššou dôvernosťou a bezpečnosťou údajov.

Alpha používa pri spracovaní rôznych spracovateľov. Všetci spracovatelia sú zmluvne zaviazaní dohodou o spracovaní, aby dodržiavali platné zákonné ustanovenia o ochrane údajov.

Nepretržitá kontrola a zlepšovanie

Nepretržité zlepšovanie kvality a procesov má v spoločnosti Alpha veľmi vysokú dôležitosť. Dodržiavanie predpisov o ochrane údajov, ako aj platných zákonných ustanovení, a tiež účinnosť opatrení na ochranu údajov a bezpečnosť údajov sa neustále meria a zosilňuje, aby mohol byť poskytnutý optimálny priebeh opatrení na ochranu údajov.

Zmeny

Predpis o ochrane údajov musí byť z času na čas prispôsobený, výslovne si teda vyhradzujeme zmenu v ktoromkoľvek čase. Zmenenú verziu pokynov pre ochranu dát zverejníme rovnako na tomto mieste, dátum poslednej aktualizácie nájdete na konci tohto vyhlásenia. Keď nás navštívite znova, mali by ste si preto opäť prečítať pokyny o ochrane údajov.

Všetky ďalšie otázky Vám radi zodpovieme na datenschutz@alpha-recruitment.at.