VOP & ochrana osobných údajov

Všeobecné obchodné podmienky

1 Oblasť použitia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (VOP) platia pre všetky písomné a ústne zmluvy resp. dohovory, ktoré budú uzatvorené spoločnosťou Alpha-Recruitment s.r.o., ďalej nazývanej v skratke „ALPHA“, s jej aktuálnymi zmluvnými partnermi.

Odlišné ustanovenia a dodatočné dojednania sú účinné výlučne vtedy, keď s nimi ALPHA bude písomne súhlasiť. Všeobecné obchodné podmienky objednávateľa platia ako protichodné a vylúčené, pokiaľ sa odlišujú od týchto všeobecných obchodných podmienok.

Zmluva sa uzatvára buď podpísaním ponuky alebo potvrdením objednávky objednávateľom alebo zaslaním písomného potvrdenia objednávky spoločnosťou ALPHA.

 

2 Platnosť ponúk

Ponuky spoločnosti ALPHA sú v platnosti vo všeobecnosti 30 dní.

 

3 Zoznámené alebo sprostredkované pracovné sily

Ak nie inak, bez predchádzajúceho postúpenia pracovnej sily objednávateľovi, objednávateľ zamestná akýmkoľvek spôsobom u seba alebo u firmy s ním spriaznenej s ním zoznámené pracovné sily na základe personálneho profilu, odovzdaného spoločnosťou ALPHA, alebo sprostredkovaného a/alebo uskutočneného prijímacieho pohovoru, v tom prípade sa objednávateľ zaväzuje k platbe vopred dohodnutého honorára za sprostredkovanie.

V prípade uzatvorenia pracovného pomeru akýmkoľvek spôsobom medzi zoznámenou pracovnou silou a objednávateľom, alebo zamestnania zoznámenej pracovnej sily objednávateľom prostredníctvom konkurencie v priebehu šiestich mesiacov od zoznámenia pracovnej sily u objednávateľa, bez toho, aby musela byť uzavretá osobitná dohoda s ALPHA, zaväzuje sa objednávateľ k platbe penále s objektívnou zodpovednosťou, ktoré nepodlieha súdnemu zmierovaciemu konaniu, vo výške 15.000 EUR, splatného v priebehu 14 dní od uplatnenia spoločnosťou ALPHA.

 

4 Objednávka & Úhrada

Objednávka sa uskutoční len vtedy, keď je ponuka potvrdená zo strany zákazníka podpisom a firemnou pečiatkou. Potvrdením ponuky sú akceptované aj VOP spoločnosti ALPHA, ako aj vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Zálohy, keď sú dohodnuté, sú vždy splatné pri potvrdení objednávky (treba uhradiť po prijatí faktúry v priebehu 14 dní).

Úhrady doplatkov sú vždy splatné pri začiatku zamestnaneckého pomeru uchádzača (treba uhradiť po prijatí faktúry v priebehu 14 dní).

Ak nie je písomne dohodnuté inak, platia sumy provízií resp. rabaty v takej výške, ako sú popísané na podpísanej ponuke. Dodatočné písomné dohody sa budú zohľadňovať spoločnosťou ALPHA len vtedy, keď vykazujú neskorší dátum ako podpísaná ponuka a sú podpísané spoločnosťou ALPHA.

Ak nie je dohodnuté inak, ALPHA sa zaručuje za vybraného uchádzača 6 mesiacov od nástupu do pracovného pomeru. V prípade, že vybraný uchádzač dá v priebehu týchto 6 mesiacov výpoveď resp. dostane výpoveď následkom závažných pochybení, zaväzuje sa ALPHA hľadať bezplatne náhradného uchádzača.

5 Odstúpenie od zmluvy resp. zrušenie zmluvy

Keď nebude písomne dohodnuté niečo iné, môžu zmluvné strany vypovedať zmluvu kedykoľvek s obojstranným súhlasom s okamžitou platnosťou. . Vypovedaním zmluvy zanikne každý záväzok spoločnosti ALPHA na poskytnutie služby.

Ak sa realizácia zmluvy neuskutoční (napríklad kvôli výpovedi), v tom prípade má ALPHA napriek všetkému nárok na 50 % dohodnutej provízie, keďže ALPHA bola pripravená na poskytnutie služby a kvôli okolnostiam, ktorých príčina bola výslovne na strane zákazníka, tomu bolo zabránené.

 

6 Ostatné

Medzi objednávateľom a ALPHA platí dohoda o zákaze kompenzácie. Objednávateľ je týmto oprávnený, aby započítal len také pohľadávky voči záväzkom spoločnosti ALPHA, ktoré boli výslovne písomne uznané spoločnosťou ALPHA alebo boli právoplatne súdne určené.

 

7 Všeobecné ustanovenia

Keby nastali rozpory ohľadne objednávky alebo jej realizácie, budú sa zmluvní partneri pokúšať usporiadať ich cestou dohovoru. O súdnom vysporiadaní sa bude uvažovať len ako o poslednom prostriedku, pre tento prípad sa dohaduje ako sídlo súdu vecne príslušný súd v Piešťanoch, Slovensko. Zmluvný pomer ako aj jeho právne následky podliehajú výlučne slovenskému právu.